นรกกับสวรรค์
พุทธทาสภิกขุ
 DhammathaiTeam   17 มิ.ย. 2562

พระธรรมเทศนา เรื่อง นรกกับสวรรค์

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ / พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8dEk_MHkwNA

DT0005

DhammathaiTeam

17 มิ.ย. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  658 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย