อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"

" .. "พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสกรรม หรืออยู่ใต้อำนาจกรรม" แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน

"คนมีอำนาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได้" แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า "จะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม" เช่น "เมตตา สติ ปัญญา" เป็นต้น "อันเป็นส่วนจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้น" ทำการที่ควรทำให้ขอบเขตอันควร

ทางพระพุทธศาสนา "สอนให้ทุก ๆ คนพิจารณาหลักกรรมเนือง ๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาท" พยายามละกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดี "การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ ก็เพราะยังประมาท" มิได้พิจารณาในหลักกรรมและไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อในผลของกรรม "ต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทและมีศรัทธาเชื่อดังกล่าว จึงจะละกรรมชั่ว ทำกรรมดีได้ตามสมควร" .. "

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926   

5,087


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย