กรรม...คือการกระทำทั้งที่ดีและไม่ดี


กรรม...คือการกระทำทั้งที่ดีและไม่ดี


กรรม...คือการกระทำทั้งที่ดีและไม่ดี...
กรรมหมายถึงการกระทำ ซึ่งมีความหมายเป็นกลาง
คือ มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดี

การกระทำที่ดีเป็นกรรมดี การกระทำที่ไม่ดีเป็นกรรมไม่ดี
แต่ที่นำมาใช้นั้นเข้าใจว่า กรรม คือ ความไม่ดีสถานเดียว
เช่น เมื่อมีอะไรร้ายๆ เกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
ก็จะกล่าวว่ากรรมของเขา คือ ความไม่ดีของเขา

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" ที่เป็นคำในพระพุทธศาสนสุภาษิต
มีความหมายว่า คนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆ นานา
ทุกข์ก็มี สุขก็มี ดีก็มี ชั่วก็มี มิได้เกิดแต่ผู้ใดอื่น
มิได้เกิดแต่อะไรอื่น มิใช่เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้น
นอกจากกรรมที่ตนได้กระทำแล้วเองเท่านั้น


คัดลอกจาก...อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   

5,050


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย