"เราจะไม่ยอมแพ้กรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)


"เราจะไม่ยอมแพ้กรรม"

" .. กรรมจะทำให้เราเดือดร้อนไม่ได้ "เราจะไม่ยอมให้กรรมบัญชาให้เราคิด หรือให้เราพูด หรือให้เราทำ" ไปตามอำนาจความกดดันบัญชาใช้ของกรรม "อันจะนำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ชีวิตต่อไป"

ที่สำคัญคือ "แม้กรรมจะเป็นเหตุให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนหนักหนาก็ตาม เราจะไม่ยอมแพ้" จะไม่ยอมเดือดร้อน "จะรับกรรมที่เข้ามาสู่ชีวิตอย่างไม่ยอมเป็นทุกข์"

เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่น "ความทุกข์อยู่ที่ใจ" ความทุกข์อยู่ที่ความคิด ถ้าเราไม่ยอมแพ้กรรม "ไม่ยอมคิดให้เป็นทุกข์ เราก็จะไม่ทุกข์แน่นอน เพราะความทุกข์อยู่ที่ความคิด" พระพุทธศาสนารับรองไว้เช่นนี้ จะไม่เป็นอื่น .. "

"แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา" พ.ศ. ๒๕๔๘
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

   

4,996


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย