"อำนาจของกรรม ยิ่งใหญ่ในโลก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)"อำนาจของกรรม ยิ่งใหญ่ในโลก"

" .. คำว่า "กรรม" ในพระพุทธคาสนา "เป็นคำที่มีความหมายเป็นกลาง" หมายถึงการกระทำ ไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดีอันเป็นกรรมที่ไม่ดี เป็นบาปกรรมหรือเป็นอกุศลกรรมและไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ดี อันเป็นกรรมที่ดีเป็นบุญกรรมหรือเป็นกุศลกรรม

คำว่า "กรรม" นั้น ทั่วไปใช้ในความหมายว่า "ความไม่ดี เช่นเดียวกับคำบาปกรรมและอกุศลกรรม" จึงเท่ากับ ทั่วไปใช้คำ "กรรม" เป็นคำย่อของ "กรรมไม่ดี คือบาปกรรมหรืออกุศลกรรม"

ในพุทธศาสนสุภาษิตมีว่า "วโส อิสฺสริยํ โลเก อำนาจเป็นใหญ่ในโลก" ในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลก "อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุด อำนาจเป็นใหญ่ในโลกและไม่มีอำนาจใดเสมออำนาจของกรรม" .. "

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓
สมเด็จพระญาณสังวรฯ

   

5,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย