"กรรมนั้นสลับซับซ้อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  4,890 

 "กรรมนั้นสลับซับซ้อน"

" .. กรรมนั้นลึกลํ้าและสลับซับช้อนนัก "เพราะผู้ทำกรรมได้ทำกรรมมาแล้วทุกภพทุกชาติ" อันมีจำนวนที่นับไม่ถ้วนว่ากี่แสนกี่ล้านชาติและกรรมที่ด่างได้กระทำกันมาก็มิใช่จะเป็นกรรมดีทั้งหมดหรือกรรมชั่วทั้งหมด "สลับซับช้อนกันอยู่ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว การให้ผลจึงเป็นไป เช่นเดียวกัน คือสลับซับช้อน"

"พึงพิจารณาด้วยปัญญาจึง จะได้ความเข้าใจว่า ความสุขหรือความทุกข์ที่กำลังได้รับอยู่ไม่ว่าความสุขของเราหรือความสุขของเขา ไม่ว่าความทุกข์ของเราหรือความทุกข์ของเขา นั้นเป็นผลที่ตรงต่อเหตุแน่" กำลังสุขก็พึงรู้ว่ากรรมดีที่ทำไว้กำลังส่งผล กำลังเป็นทุกข์ก็พึงรู้ว่ากรรมชั่วที่ทำไว้กำลังส่งผล .. "

"แสงส่องใจ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย