กรรมดีและกรรมชั่ว

 ลูกโป่ง  4,597 

เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ ต้องมีกรรมทั้งสองอย่าง
คือ กรรมดีและกรรมชั่ว
กรรมดี ย่อมเป็นผลให้เราเกิดความสุขกาย สบายจิต
กรรมชั่วย่อมเป็นผลให้เรามีความทุกข์กายทุกข์ใจ
เหตุนั้น แล้วแต่เราจะตัดสินใจของตัวเองว่า
เราจะทำกรรมดี หรือ ทำกรรมชั่ว
ความเห็นของบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนามีประจำใจอย่างนี้ทุกๆ คน

:: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย