กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง

 tananun000  4,850 

ราหุล ! กระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไร ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
กระจกเงามีไว้สำหรับส่องดู พระเจ้าข้า !
ราหุล ! กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง
พิจารณาดูแล้ว ๆ เล่า ๆ เสียก่อน จึงทำลงไป
ทางกาย, ทางวาจา หรือ ทางใจ
ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน.

จูฬราหุโลวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖   

ที่มา : จูฬราหุโลวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖. ในป


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย