ฌานเกิดก่อน สติปัฏฐานมีภายหลัง

 มหาราชันย์  

ฌานเกิดก่อน สติปัฏฐานมีภายหลัง


[๔๕๘] สติปัฏฐาน ๔ คือ

๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่
เจริญในธรรมครับ.
 

5,981


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย