-:- วันมหาปวารณา ... ปัณณรสิกา ปวารณา -:-

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ธรรมรับอรุณ วันธรรมสวนะ ... ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ

-:- วันมหาปวารณา ... ปัณณรสิกา ปวารณา -:-


๏ เนื่องใน วันออกพรรษา จักขอกล่าว
จะขอท้าว สมัยพุทธกาล นานหนักหนา
มิวินัย ให้ภิกษุ ปวารณา
เนื่องพรรษา ภิกษุมา อยู่ร่วมกัน

๏ พุทธองค์ ทรงบัญญัติ ปวารณา
ยอมให้ว่า กล่าวตักเตือน ด้วยมิตรฉันท์
เหตุเพราะได้ เคยอยู่ร่วม พรรษากัน
ย่อมมีอัน พลั้งเหตุ ไม่เจตนา

๏ กระทำการ เปิดโอกาส ให้ว่ากล่าว
ด้วยบอกเล่า เหตุที่ทำ ในพรรษา
ด้วยเหตุนี้ จึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา
ทำใน วันออกพรรษา ออกจากคาม

๏ ปวารณา แปลว่า อนุญาต
เปิดโอกาส ยอมให้ขอ ข้อซักถาม
เพราะการอยู่ ร่วมกัน ในเขตคาม
สิ่งไม่งาม กระทบกระทั่ง นั้นย่อมมี

๏ กระทำใน สิบห้าค่ำ เดือนสิบเอ็ด
ภาระเสร็จ จากอยู่จำ พรรษานี่
มวลภิกษุ ต่างพร้อม ใจ ทำพิธี
สังฆกรรมนี้ มีวันออกพรรษากัน ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ  

6,015

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย