พ ร ปี ใ ห ม่ 2 5 5 4 จากยะมุนี

 ยะมุนี   28 ธ.ค. 2553

 
     สวัสดีปีใหม่น้อม.          อวยพร     โดยบุญ
ชาวพุทธสุขสโมสร....          ทั่วหน้า
จิตมั่นมิสั่นคลอน               กุศลจิต     ศรัทธา
บุญส่งอินทรีย์กล้า.....          คลาดแคล้วภัยพาล

     ทุกท่านหวังจะได้          อันใด     ในจิต
ดำหริที่ตั้งใจ                    เกิดแล้ว
สำเร็จสิ่งหวังใคร.               ขอท่าน     ได้แล
เสวยสุขดั่งเมืองแก้ว..          พรั่งพร้อมทิพย์ธรรม

     อายุวรรณะตั้ง...          ยืนนาน     พร้อมสุข
พละปัญญาญาณ.....          ผ่องถ้วน
ญาติมิตรสุขสำราญ..          เพราะแผ่     กรุณา
สินทรัพย์ที่เลิศล้วน..          โปรดได้ครอบครอง

     อัปปมาโณพุทธเจ้า          ทรงคุณ     ยิ่งแล
อัปปมาโณธรรมหนุน....          เจิดจ้า
อัปปมาโณสังฆคุณ......          คำสัจจ์     กล่าวมา
เป็นเหตุแห่งพรข้า.               จิตน้อมสำเร็จเทอญ     " ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอให้ความดำหริทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ "     " อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สมิชฌตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปัณณะระโส ยะถา "เจริญในธรรมครับ ..    
สาธุ สาธุ สาธุ นมัสการท่านยะมุนี
นำพรดีปีใหม่ นำมามอบ
สิ่งใดชอบ หยู่ในกรอบ ของธรรมะ
ในวาระ ปีใหม่มา สมดังใจ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย