วงล้อแห่งธรรมะ

 บัณฑิตอุดร   15 ก.ค. 2554


เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา ปฏิปทา, ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา,
จกฺขุกรณี ญาณกรณี, อุปสมาย อภิญญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตตีติฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น นั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว
ด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.

“วงล้อแห่ง ธรรมะ สุดประเสริฐ
วงล้อเลิศ หมุนไป ให้แก่นสาร
วงล้อแห่ง ชีวี นีรวาน
วงล้อกาล ธรรมจักร ได้ผลักดัน”. (บัณฑิตอุดร)

************      ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

๐ ธรรมจักร นี้น่ะหรือ คือล้อธรรม
พระพุทธองค์ ทรงนำ เทศนา
ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ที่พนา
ที่ชื่อว่า อิสิปตนมฤคทายวัน

๐ เป็นปฐม บรมเทศน์ วิเศษสุด
โกญญทัญญะหลุด จากอาสวา พาสุขสันต์
เป็นปฐม สงฆ์แรก สุปฏิปันฯ
อยู่ในวัน เพ็ญเดือนแปด ที่บูชา

๐พระสงฆ์ได้ บังเกิดแล้ว แก้วครบสาม
ไตรรัตน์งาม ครบองค์สาม งามหนักหนา
ธ ทรงแสดง มัชฌิมาปฏิปทา
และอริยะ สัจจา ปฐมธรรม
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

สวัสดีครับทุกท่าน บทนี้ผมชอบที่สุดเลย ธรรมจักกัปปวัตนสูตร

 เปิดอ่านหน้านี้  5721 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย