โลกมีเผด็จการในใจมากมายที่คนยอมทำตามเยี่ยงทาสโดยปราศจากข้อสงสัย
"เมื่อเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ อาตมารับเอามโนคติที่เน้นการคิดอ่านด้วยตัวเองและตั้งคำถามต่ออำนาจที่เหนือกว่า อาตมาเคยนึกเอาเองว่าอำนาจที่เราต้องตั้งคำถามอยู่เสมอนั้น เป็นเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อเมื่อพบพระพุทธศาสนา อาตมาจึงได้รู้ว่ามีอำนาจอันทรงพลังยิ่งอีกอย่าง และเป็นอำนาจที่ทรงอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุดในหลายๆ ด้าน อาตมาได้รู้ว่าชีวิตคนเราถูกกิเลสในใจกดขี่บงการและเบียดเบียนให้เกิดทุกข์สาหัสเพียงใด

ทุกประเทศในโลกมีเผด็จการในใจมากมายที่คนยอมทำตามเยี่ยงทาสโดยปราศจากข้อสงสัย เผด็จการที่ว่านี้รวมถึงความโลภ ความชัง และความเชื่อ มีคนที่ยอมอยู่ใต้อำนาจบงการของกิเลสทั่วทุกพรมแดนทางการเมืองและทุกชนชั้น

นับแต่ครั้งยังเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา อาตมามีความเชื่อมั่นประการหนึ่งซึ่งยังคงอยู่จวบจนทุกวันนี้ นั่นคือ มีเพียงการปฏิบัติตามหนทางของพระพุทธองค์ซึ่งน้อมนำไปสู่ปัญญา ความกรุณาและอิสรภาพทางจิตเท่านั้น ที่จะยังความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวงให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนสถาวร"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,738 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย