กินดีอยู่ดี มีแต่ยุ่ง กินอยู่พอดี มีแต่เย็น
กินดีอยู่ดี มีแต่ยุ่ง
กินอยู่พอดี มีแต่เย็น

-พุทธทาสภิกขุ-   
 2,707 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย