"อุบายภาวนาละกิเลส" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "อุบายภาวนาละกิเลส"

" .. การภาวนาละกิเลสให้หมดไปจริง ๆ นั้น ต้องปฎิบัติดังนี้ "เมื่อกำหนดคำบริกรรม กำหนดลมหายใจจนจิตตั้งมั่นดีแล้ว ต้องกำหนดรูปร่างกายของเราเอง นับตั้งแต่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง" ไปตลอดหมดในร่างกายนี้

"ให้เห็นตามความเป็นจริง ที่มันตั้งอยู่ มันเสื่อมไป ทรุดโทรมไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วย มีทวารทั้ง ๙ เป็นสถานที่ไหลออกไหลเข้าซึ่งสิ่งของไม่งาม"

คนที่เกิดแล้วมักหลง ไม่ค่อยกำหนดดูว่า "ตัวเรานี้เมื่อมาปฏิสนธิ มาเกิดในท้องของมารดา ต้องมาเอาก้อนอสุภกรรมฐาน อยู่ในท้องมารดานานถึงสิบเดือน" จึงได้คลอดออกมา "ในวันคลอดนั้นปฎิกูลขนาดไหน ในบริเวณคลอดเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนอง กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว"

นี้แหละรูปกายนี้เป็นของไม่งาม "จงกำหนดให้เห็น ถ้ายังไม่เห็น ก็ให้พิจารณาจนถึงวันตาย" สุดท้ายเมื่อได้ฟังธรรมนี้แล้ว "จงพากันกำหนดกาย" อันเป็นอุบายให้กิเลสหมดไป .. "

ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๙ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
 

5,477จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย