"ทำนองคลองธรรม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    6 ก.ย. 2560

 "ทำนองคลองธรรม"

".. ขอให้ลูกหลานทุกคนรู้จักคำว่า "ทำนองคลองธรรม" ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม ทรงตรัสไว้ ๑๐ ข้อ คือ ..

๑. ทานที่ให้แล้วมีผลจริง เราควรหมั่นให้ทาน เสียสละ
๒. การบูชามีผลจริง เราควรบูชา รำลึกถึงผู้มีพระคุณ
๓. การเคารพนบน้อมมีผลจริง เราควรเคารพยำเกรงต่อความดี
๔. ผลของกรรมมีอยู่จริง เราควรละชั่ว ทำดี ไม่ทำชั่วทั้งในที่ลับที่แจ้ง
๕. โลกนี้มีอยู่จริง เราควรทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลก
๖. โลกอื่นมีอยู่จริง เราควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะวันหนึ่งเราต้องไป
๗. คุณของมารดามีจริง ควรบูชาท่่านไว้เหนือเศียรเกล้า ท่านคือพระในบ้าน คือต้นกำเนิดศาสนา
๘. คุณของบิดามีจริง ควรเชื่อฟัง ท่านคือพระอรหันต์ประจำบ้าน คือศาสดาองค์เอก
๙. เทพเทวามีอยู่จริง ทำดีใครไม่เห็น แต่เทวดามีตา
๑๐. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บรรลุธรรมชั้นสูงมีอยู่จริง เราควรอุปถัมถ์บำรุงพระสงฆ์ให้ดำรงพุทธศาสนาไว้

นี้คือ "รากแก้วของการดำเนินชีวิต" เพื่อให้ลูกหลานหลวงปู่เป็นคนดี ให้โลกเราสงบเย็น หลวงปู่ขอฝากให้คิดและปฏิบัติ เพราะนี่คือความจริงที่ "ลบไม่เลือน" .. "

"ธรรมโอวาท"
พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)

วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 


• ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ใส่ดีไม่เป็น

• พระอรหันห์ตอบแทนคุณ

• อาหารไม่บริสุทธิ์ (สตธรรมชาดก)

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย