"จิต คือนักท่องเทียว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "จิต คือนักท่องเทียว"

" .. "จิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในคน ๆ หนึ่ง" พวกท่านเรียนปฏิบัติธรรม ไม่เรียนและปฏิบัติต่อจิตจะหวังเอาความดีจากอะไร "ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนจิตทั้งนั้น" ถ้าจิตดีแล้วอาการอื่นซึ่งเป็นเครื่องใช้ของจิตก็ค่อยไปตามจิต ไม่มีอาการใดจะมีอำนาจฝืนจิตไปได้

"การเกิดการตายก็คือการท่องเที่ยวของจิตทั้งนั้น" ถ้าพวกท่านไม่เข้าใจเรื่อง "จิตคือนักท่องเที่ยว จะจัดว่าเข้าใจธรรมได้อย่างไร" นี่ท่านสอนพระในที่ประชุมท่านสอนอย่างนี้.. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2460&CatID=9
   

5,382


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย