"อย่าไปแก้กิเลสคนอื่น" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "อย่าไปแก้กิเลสคนอื่น"

" .. "อย่าไปมุ่งเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่น" แม้ปรารถนาเป็นผู้พ้นทุกข์ "ทุกข์เกิดจากกิเลสเพราะการเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่นนั้น นอกจากจะไม่ทำให้กิเลสของตนเบาบางห่างไกลออกไปยังจะเพิ่มกิเลสของตนให้มากขึ้น" กิเลสของใครคนใด ใครคนนั้นต้องแก้ "ไม่ใช่คนอื่นจะไปแก้ให้ได้"

ดังนั้นแม้คิดจะไปเพ่งโทษคนอื่น "คือคิดไปแก้กิเลสของคนอื่นนั่นเอง ก็พึงมีสติรู้ให้เร็วที่สุดว่า กำลังทำไม่ถูก ที่ถูกคือต้องแก้กิเลสของตนเอง" กิเลสของตนเอง ของทุกคนที่ทุกคนควรแก้ของตนเอง "ไม่ใช่ไปมุ่งแก้ของคนอื่น" คนนั้นก็ไม่ดีอย่างนั้น ไม่ดีอย่างนั้น ผิดอย่างนั้น ผิดอย่างนี้ เช่นนี้ไม่มีทางที่ตนจะถึงความสุขได้ .. "

"แสงส่องใจ วันจักรี ๒๕๔๘"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
 

5,470จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย