"ผู้มีปัญญาเห็นค่าของตน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "ผู้มีปัญญาเห็นค่าของตน"

" .. "ผู้มีปัญญาเห็นค่าของตนที่ฝึกแล้ว" ย่อมยินดีที่จะเผชิญความยาก ความยากแม้มากมายเพียงใดก็ตาม ย่อมให้ผลเป็นความมีค่าแห่งจิตใจ เป็นความมีค่าแห่งตนเอง

เป็นผลที่คุ้มกับความยากลำบากที่ต้องต่อสู้เพื่อให้การฝึกตนเป็นไปด้วยดี มีผลสำเร็จสมดังความมุ่งมาดปรารถนา "บัณฑิตหรือคนดีมีปัญญาย่อมกล้า ย่อมพร้อม ที่จะรับความยากทั้งหลาย เพียงเพื่อได้มีโอกาสฝึกตน" .. "

"สมเด็จท่านสอน"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
 

5,464จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย