"ศาสนาแห่งปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    4 ก.ย. 2561


 "ศาสนาแห่งปัญญา"

" .. พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา "มิใช่เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์ มิใช่เพื่อการสวดอ้อนวอน" ขอประทานพระเมตตาจากพระพุทธองค์ หรือจากพระอริยสาวก หรือจากพรหมเทพน้อยใหญ่

พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา "เป็นไปเพื่ออบรมเสริมส่งปัญญาทั้งสิ้น" ปัญญาสูงสุดที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมุ่งประทานในการแสดงธรรม "คือปัญญา เพื่อความพ้นทุกข์ เป็นลำดับ ตั้งแต่พ้นทุกข์เล็กน้อย ถึงพ้นทุกข์ใหญ่ยิ่ง จนถึงพ้นทุกข์สิ้นเชิง" .. "

"การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

4 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย