"สมาธิเป็นบาทของปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "สมาธิเป็นบาทของปัญญา"

" .. "สมาธิพึงอบรมให้มีขึ้นสำหรับเป็นบาทของปัญญา" ความมุ่งหมายของสมาธิโดยตรง "ต้องการให้เป็นบาทของปัญญา"

"แต่ว่าผลของสมาธิอีกอย่างหนึ่ง คือความเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน" เพราะสมาธิก็เหมือนอย่างห้องเย็น เมื่อเข้าสู่ห้องเย็นก็ย่อมมีความสุข ปราศจากความร้อนและเครื่องรบกวนทั้งหลาย "จิตที่เข้าสู่สมาธิก็ย่อมเป็นสุขปราศจากเครื่องรบกวนทั้งปวง"

เพราะฉะนั้น ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้จึงเป็นผลของสมาธิอีกอย่างหนึ่ง "แต่ถ้าติดอยู่ในผลของสมาธิดั่งนี้ สมาธิก็จะกลายเป็นนิวรณ์ คือเป็นเครื่องกั้นอย่างหนึ่งไม่ให้เจริญปัญญา" .. "

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๒
สมเด็จพระญาณสังวรฯ

5,461จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย