"ให้พากันระลึกถึงท่านนะวันนี้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 ก.พ. 2562

.
 "ให้พากันระลึกถึงท่านนะวันนี้"

" .. "วันนี้เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์เป็นผู้สิ้นกิเลสล้วน ๆ มาชุมนุมกันวันนี้" พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทดังที่แสดงมาตะกี้นี้

- "สพฺพปาปสฺส อกรณํ" การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง
- "กุสลสฺสูปสมฺปทา" การยังกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง
- "สจิตฺตปริโยทปนํ" การทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ หนึ่ง
- "เอตํ พุทฺธาน สาสนํ" นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ แปลออกว่าอย่างนั้น

"เราพากันระลึกถึงท่านนะวันนี้" งานการอะไรความคิดความอ่านเราคิดทุ่มเทไปทางโลกมาเสียนานแสนนาน "วันนี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณทั้งหมดนี้จะมาเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์แก่หัวใจของเราทุกคนนั้นแหละที่บำเพ็ญ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
    DT014902

วิริยะ12

19 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย