"มรดกธรรมคำสอน 6" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "มรดกธรรมคำสอน 6"

" .. สมุทัยกว้างใหญ่นัก
ย่อลงก็คือความรักบีบใจอาลัยขันธ์
ถ้าธรรมมีกับจิตเป็นนิจนิรันดร์
เป็นเลิกกันสมุทัยมิได้มี .."

" .. ทุกข์กับธรรมประจำจิต
เอาจนคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่ว
จะสุขทุกข์เท่าไรมิได้กลัว
สร่างจากเครื่องมัวคือสมุทัยไปที่ดี
รู้เท่านี้ก็คลายหายร้อน
พอพักผ่อนแสวงหาทางหนี
จิตรู้ธรรมลืมจิตติดธุลี
ใจรู้ธรรมที่เป็นสุข ขันธ์ทุกข์แน่แท้ประจำ
ธรรมคงธรรม ขันธ์คงขันธ์เท่านั้น .. "

" ..จิตเห็นธรรมดีล้นที่พ้นผิด พบปะธรรมเปลื้องเครื่องกระสัน
มีสติอยู่ในตัวไม่พัวพัน เรื่องรักขันธ์ขาดสิ้นหายยินดี
สิ้นทุลีทั้งปวงหมดห่วงใย .. "

" .. เพราะยึดขันธ์ทั้งห้าว่าของตน จึงไม่พ้นทุกข์ภัยไปได้นา .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

5,435จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย