"ธรรมเกิดในใจของผู้ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    25 ก.ย. 2562

,
 "ธรรมเกิดในใจของผู้ภาวนา"

" .. คำว่า "กิเลสเกิดธรรมเกิดนี้ จะเกิดในผู้ปฏิบัติ" เรียนเฉย ๆ เราก็เรียนธรรมไม่เกิด นอกจากจะเป็นคติขึ้นมาเป็นบางวรรคบางตอน "สะดุดใจกึ๊กอย่างนี้มีบ้าง ก็เรียกว่าธรรมเกิดเหมือนกัน" แต่จะให้เกิดแบบภาวนาติดต่อกันไปเรื่อย ๆ นี้ไม่ค่อยเกิด

ต้องเป็นทางด้านภาวนา "ด้านภาวนากิเลสกับธรรมจะเกิดสวนหมัดกันเรื่อย ๆ" อย่างที่ว่านี่ ต่อกรกับกิเลสก็ต้องต่อสู้กัน กิเลสเกิดแบบนั้นธรรมะสวนแบบนี้ ต่อกรกันไปเรื่อย ๆ ครั้นต่อไปธรรมะเกิดขึ้นเรื่อย กิเลสอ่อนลง ๆ

นี่ละธรรมะเกิดขึ้นเรื่อย ปราบกิเลสไปเรื่อย "นี่ธรรมะเกิดภายในใจ เกิดภายในใจด้วย อยู่ภายในใจด้วย เป็นกำลังอยู่ภายในใจด้วย เรียกว่าธรรมเกิด" แก้ไปเรื่อย เบิกทางออกไปเรื่อย ๆ "นี่ธรรมเกิดภายในหัวใจของผู้ภาวนา ผู้ไม่เคยภาวนาไม่เกิด" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=341&CatID=2DT014902

วิริยะ12

25 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย