"ประโยชน์ของการภาวนา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  


 "ประโยชน์ของการภาวนา"

".. การภาวนา "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" นี้ ไม่ใช่หมายความเพียงภาวนาด้วยถ้อยคำ การภาวนาเพียงถ้อยคำก็จะเป็น เหมือนอย่างนกแก้วนกขุนทองหัดพูดภาษาคน ซึ่งไม่รู้ความหมายของคำที่พูด หัดแต่เสียงเท่านั้น "แต่แม้เช่นนั้นก็ยังอาจได้ประโยชน์ในการรวมจิตเข้ามา"

ภาวนาใน "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" ต้องปฏิบัติใน "ศีล สมาธิ ปัญญา" ความระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยพระคุณ โดยบุคคลาธิษฐานก็ดี โดย ธรรมาธิษฐานก็ดี "ย่อมเป็นอุปกรณ์ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ"

นำให้เกิดสมาธิส่งเสริม "ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา" อันเป็นข้อปฏิบัติที่รวมอยู่ในองค์พระพุทโธ ธัมโม สังโฆ โดยตรง

เพราะฉะนั้น "ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ" จึงไม่หมายถึงการภาวนาด้วยถ้อยคำ "แต่หมายถึงการปฏิบัติ ทำศีล สมาธิ ปัญญา ให้บังเกิดขึ้น" เพี่อให้ลุนิพพานโดยลำดับ .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๒"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

    

5,391


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย