"ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำทรงสอน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    9 ธ.ค. 2562

.
 "ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำทรงสอน"

" .. "ขันติ หมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบใจ" อดทนอดกลั้นคืออย่างไร ดูเหมือนแทบทุกคนจะเข้าใจความหมายของคำว่าขันติดี เพราะแทบทุกคนจะพูดถึงขันติอยู่เสมอ ไม่เว้นแต่ละวันก็ว่าได้ มีขันติบ้าง ไม่มีขันติบ้าง หรือบางทีก็ขันติแตกบ้าง

"พูดกันจนเคยปากเคยหู" แต่มิได้ให้ความสนใจแก่ขันติเพียงพอ จึงมิได้มีบุญได้ทำบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง "อีกนัยหนึ่งก็คือมีขันติอยู่เพียงที่ปาก มิได้มีขันติที่ใจ" ที่ความประพฤติปฏิบัติ "อาจจะเป็นเพราะ ไม่เข้าใจคำว่าขันติเพียงพอ" จึงมิได้ปฏิบัติให้จริงจัง

ถ้าเข้าใจเพียงพออาจจะปฏิบัติจริงจัง จนได้ชื่อว่า "เป็นผู้มีขันติได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสมเด็จพระบรมศาสดา" ซึ่งควรเป็นความภูมิใจที่ชื่นใจที่สุดสำหรับผู้ได้ความรับรู้ความประจักษ์ในคุณค่าสูงส่งแห่งจิตใจตน ที่ได้เป็นผู้บูชาสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยบูชาอันสูงส่งยิ่ง .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๔๗"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
    DT014902

วิริยะ12

9 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5387 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย