"จิตนี้เองเป็นที่อาศัยของกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    13 ก.ย. 2563

.
 "จิตนี้เองเป็นที่อาศัยของกิเลส"

" .. จิตนี้เองเป็นสิ่งที่ประสบโลก ประสบทุกข์ "เป็นสิ่งที่เป็นที่อาศัยของกิเลส" หรือว่ามีกิเลส เพราะฉะนั้น "ที่ที่มีโลกมีทุกข์มีกิเลส ก็คือจิตนั่นเอง"

ที่ที่ไม่มีโลกไม่มีทุกข์ ไม่มีกิเลสก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใด ก็คือจิตนี้เอง "จึงมีผู้บรรลุนิพพานได้ คือจิต" เช่นเดียวกับผู้ที่บรรลุโลก บรรลุทุกข์ บรรลุกิเลส คือมีกิเลสได้ คือจิตนั่นเองและทุกคนก็มีจิตอยู่ด้วยกัน .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

13 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย