"เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    16 ก.ย. 2563

.
 "เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้"

" .. พระพุทธศาสนาสอนให้แผ่เมตตาปรารถนาให้เป็นสุขและให้แผ่ให้ตนเองก่อน ผู้อื่นเป็นอันดับต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลธรรมดาที่ถูกต้อง "คือผู้ใดจะให้อะไรใครได้ ผู้นั้นต้องมีอะไรนั้นเสียก่อน" ผู้ไม่มีจะให้ได้อย่างไร ผู้ไม่มีให้ไม่ได้

จะปรารถนา ให้ผู้อื่นเป็นสุขก็เช่นกัน "ถ้าตนเองไม่เป็นสุข จะมีความสุขที่ไหนไปเผื่อแผ่ให้ผูอื่น" ตนเองต้องมีสุขก่อน จึงจะแผ่เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขได้

ฉะนั้น "จึงต้องปรารถนาให้ตนเองเป็นสุขก่อน" ต้องทำตนเองให้เป็นสุขก่อน ให้มีสุขก่อน "เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้ คือเมตตาตนแล้วก็เมตตาคนอื่นต่อไปหรือพร้อมกันไป" ไม่ใช่เมตตาแต่ผูอื่นและก็ไม่ใช่เมตตาแต่ตนเอง .. "

"แสงส่องใจให้เพียงพรหม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

16 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5181 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย