"ที่ลับของผู้กระทำบาปไม่มีในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    20 พ.ย. 2563

.
 "ที่ลับของผู้กระทำบาปไม่มีในโลก"

" .. "คนโดยมากนั้นไม่กลัวความชั่ว เพราะนึกว่าจะสามารถปกปิดความชั่วไม่ให้ผู้อื่นรู้ได้ และบางทีก็สามารถที่จะพูดจาหรือกระทำกลับความชั่วให้เป็นความดี" หรือกลับความดีให้เป็นความชั่ว อันหมายถึงว่า "ทำให้คนอื่น ๆ ต้องรับรองว่าเป็นความดีหรือเป็นความชั่วตามที่ต้องการได้" เมื่อเข้าใจว่า ตนสามารถพลิกได้ดังนี้ จึงยิ่งทำให้เป็นผู้ "ไม่มีหิริความละอายใจ โอตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วยิ่งขึ้น"

แต่อันที่จริงนั้นย่อมหนีความจริงไม่พ้น "กรรมอันใดที่บุคคลกระทำเมื่อเป็นกรรมดี ผู้กระทำก็เป็นเจ้ากรรมดีที่กระทำนั้นและก็จะต้องได้รับผลดี" กรรมอันใดที่เป็นกรรมชั่วที่บุคคลกระทำ ผู้กระทำก็เป็นเจ้าของกรรมชั่วนั้น และก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วนั้น .. "

"บุญเป็นหลักใหญ่ของโลก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

20 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5306 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย