"จิตนี้เป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "จิตนี้เป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน"

" .. "จิตของเรานี้สามารถจะเป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน" เพราะไม่เคยสูญ แต่เวลานี้ถูกครอบงำอยู่ด้วยบาปด้วยกรรมด้วยกิเลสตัณหา เอากิเลสนี่พูดก่อน มันจึงพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอด "ให้พากันสร้างความดีซึ่งเป็นการชำระล้างความชั่วทั้งหลาย" แล้วดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีตามทางของศาสดา

โอวาทคำสั่งสอนของท่านอย่าฝ่าอย่าฝืน "คำสอนนั้นคือองค์ศาสดาและพระวินัย" เช่น ศีลก็คือองค์ศาสดา ธรรมก็คือองค์ศาสดา ให้ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดา "เราจะมีศาสดาติดจิตติดใจเราไป" ด้วยการ "ให้ทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา"

"มีศาสดาติดตัวไป ความแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีประจำใจเรา" จากนั้นไปก็ก้าว ๆ ขึ้นถึงธรรมธาตุด้วยกัน พอถึงนั้นแล้วสิ้นสมมุติ "เรียกว่า นิพพานเที่ยง คือธรรมธาตุอันนี้เอง" ให้พากันจำเอาไว้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2970&CatID=2

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย