"สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    18 พ.ค. 2564

.
 "สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง"

" .. เพราะทำให้จิตใจได้รู้จักกับความมั่งมี "จิตใจที่ขาดสันโดษประกอบด้วยความปรารถนากระหายในสิ่งต่าง ๆ ย่อมรู้จักว่าขาดแคลนอยู่เสมอ" แม้จะได้ภูเขาที่เป็นทองทั้งลูกก็คงขาดแคลนอยู่นั่นเอง ท่านจึงแสดงว่า "แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาคือความอยากไม่มี" .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 


• วัดคงคาราม วรวิหาร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดทรงธรรม วรวิหาร

• เพลง ธรรมะผลิบาน (ว.วชิรเมธี)

• ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย