"ใจมีบุญเป็นเครื่องอยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ใจมีบุญเป็นเครื่องอยู่"

" .. กายนี้เป็นอยู่แสนยากลำบาก "การมีชีวิตอยู่จนวันนี้ นับเป็นวาสนานาบุญที่ทำมาแต่หนหลัง" ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย ไม่เจ็บร้ายแรง ผู้มีกุศลในใจ คือมีบุญในใจ หนักแน่น "ใครด่าว่าติเตียน ก็ไม่เสียใจ ไม่โกรธ ไม่เกลียด เพราะว่าใจมีบุญเป็นเครื่องอยู่" ตรงกันข้ามกับใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องอยู่ กิเลสอยู่ในใจใคร ก็มีแต่ปั่นจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวาย

"ควรกำหนดละกิเลสให้เสมอ" บรรเทาโกรธ "พยายามเจริญเมตตาให้มาก" ให้สัตว์ทั้งหลายมองเห็นเราเป็นเพื่อน "สัตว์ทั้งหลายเห็นเรา เป็นมิตรก็เลื่อมใสยินดี อยากผูกมิตร" (นี่เป็นอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตา) ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

"แม้เทวดาแสนสูงในชั้นฟ้า ก็จะมีจิตเมตตาต่อผู้มีใจดีมีคุณธรรม" และให้การอารักขาไม่ให้มีอันตรายใด เพราะว่าเทวดาพร้อมด้วยเมตตาธรรมและคุณธรรม จะเห็นว่า "เทวดาไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง" ต่างคนต่างเสวยผลบุญของตน สวรรค์ไม่มีการค้าขายไม่สะสมเงินทอง "เพราะว่าสวรรค์ เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญ" .. "

"อานุภาพแห่งบุญกุศล"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 

5,446จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย