"คติธรรมท่านพ่อลี" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

.
 "คติธรรมท่านพ่อลี"

" .. "ความเหนื่อยล้า เป็นอุปสรรคสำหรับคนเดินทางไกล" แต่การเดินทางไกลหรือหลงทางย่อมดีกว่าเดินทางผิดหรือมีจิตตั้งไว้ผิด

"เพราะการคบหากับคนที่ไม่ดี" คนที่พอจะดีได้กลับกลายเป็นคนชั่วไปเสียนี่ เปรียบเหมือนทางที่รกรุงรังเต็มไปด้วยขยะมูลฝอย แม้จะเป็นทางตรง จะถือว่าเป็นทางที่ดีก็ไม่ได้

"ส่วนผู้ที่คบหากับกัลยาณมิตร" มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมดียิ่งขึ้น ๆ เหมือนทางป่าที่รกรุงรังด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม่ร้อน แม้จะเป็นทางอ้อม ก็ถือว่าเป็นทางที่ดีได้ .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-lee/lp-lee-hist-02-11.htm   

5,418


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย