"ธรรมเกิดจากปฏิบัติจิตภาวนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมเกิดจากปฏิบัติจิตภาวนา"

" .. พระพุทธเจ้าแลพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นจำนวนล้าน ๆ "ล้วนพิสูจน์จากธรรมปฏิบัติจิตภาวนาทั้งสิ้น" ท่านจึงรู้ได้เห็นได้โดยไม่ต้องถามกันและถามใคร "แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลก"

โดยผลัดเปลี่ยนกันมา "จนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคดมของพวกเราชาวพุทธ" ให้ได้กราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามอยู่เวลานี้ จะสงสัยไปไหน "กิเลสเคยหลอกโลกให้สงสัยและล่มจมมามากต่อมากและนานแสนนานแล้ว" ทำไมจึงไม่พากันเบื่อหน่ายอิ่มพอในโทษของมันบ้าง พอได้ลืมตาอ้าปากเข้าสู่ธรรมดวงประเสริฐเลิศในไตรภพ .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
(หลวงปู่ขาว อนาลโย)
    

5,395


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย