"เนื้อนาบุญของโลก" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    24 มิ.ย. 2565

.
 "เนื้อนาบุญของโลก"

" .. พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า "พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้านี้ ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า" นี่การให้นี่ก็หมายความว่า "การให้แก่ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดี สูงส่งอยู่ในตน" หรือว่า ท่านผู้บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลส ปัญหาทั้งหลายนั่นน่ะ "การให้อย่างนั้นน่ะ ท่านว่ามีผลมาก"

"การให้แก่บุคคลทั่วไป บุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่นี่" คนทุกข์คนจนคนอนาถาหมู่นี่นะ "มันก็มีผลน้อย" เพราะเหตุว่า "คนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลย" อุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติ "บุคคลปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งาม ถึงแม้มันจะเกิดขึ้น มันก็ไม่งอกงาม นั้นมันจืด ไม่มีรสไม่มีชาตินั่นแหละ" เทียบได้กับบุคคลผู้ให้ทาน "แก่บุคคลผู้ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อย ด้งกล่าวมานั่นแหละ มันก็มีผลน้อย" เหมือนกับปลูกพืชในดินที่ไม่มีรสมีชาติ .. "

"โอวาทธรรม ทวนกระแสจิต"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

24 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5278 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย