"พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง" (หลวงป่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    20 ธ.ค. 2565

.
 "พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง"

" .. "นิพพานัง ปะระมัง สุขัง" พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง "นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง" พระนิพพานเป็นของสูญอย่างยิ่ง ก็แสดงว่า "พระนิพพานมี" ถึงได้ว่ามีความสุขอย่างยิ่ง สุขเป็นยอด แห่งความสุข "สุขอื่นเสมอด้วยสุขในนิพพานไม่มี"

ที่ว่า "พระนิพพานเป็นของสูญ" หมายความว่า "สูญจากราคะ สูญจากโมหะ สูญจากโทสะ" สูญจากมานะทิฏฐิ บาปธรรมกรรมอันชั่วต่าง ๆ ไม่มีเลย ดับไป "หมดสูญจากความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความทุกข์โศก ความร้องไห้รํ่าไร" ความเสียใจดีใจต่าง ๆ ไม่มีในพระนิพพาน

ก็เพราะเหตุนั้นแหละ "พระพุทธเจ้าก็จึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทยินดี ต่อพระนิพพาน" เมื่อได้ยินได้ฟังด้งนี้แล้ว ก็ขอให้ตั้งใจของตน ๆ ให้เข้าถึงพระนิพพานใหได้ .. "

ธรรมโอวาทหลวงป่เหรียญ ๒
หลวงป่เหรียญ วรลาโภ
 
   DT014902

วิริยะ12

20 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5354 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย