"ไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกความสงบ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    24 ต.ค. 2566

.
 "ไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกความสงบ"

" .. มีความสุขเกิดขึ้นมา มีความทุกข์เกิดขึ้นมา "ท่านให้เห็นความสุขความทุกข์นี้มีราคาเท่ากัน" และก็เมื่อไปติดมัน ๆ ก็มีโทษเท่า ๆ กัน "สุขนี้ก็เป็นกิเลส ทุกข์นี้ก็เป็นกิเลส" ถ้าเราเห็นเช่นนี้เราจะอยู่ตรงไหน

"เราไม่อยู่ในสุขนี้ เราไม่อยู่ในทุกข์นี้ เราอยู่ตรงนี้ นี้คือความสงบ" ความสุขนี้ไม่ใช่ความสงบ ความทุกข์นี้ไม่ใช่ความสงบ "ความไม่สุขไม่ทุกข์นี้เรียกว่าความสงบ" นั่นพระพุทธเจ้าให้ตรัสรู้นั้น คือความสงบ นี้ถูกแล้ว .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

24 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5284 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย