"เครื่องกลั่นกรองธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "เครื่องกลั่นกรองธรรม"

" .. เมื่อของสะอาดกับของไม่สะอาด ปนกันอยู่ ผู้มีปัญญาปรารถนาจะเอาของสะอาด
สามารถกลั่นกรองเอาของสะอาดมาใช้ได้ เหมือนน้ำที่ไม่สะอาด
กลั่นกรองเอาแต่น้ำสะอาดมาบริโภคใช้สอยได้ ฉะนั้น

โลกกับธรรม เป็นของประสมโรงกันมาแต่ดั้งเดิม ดังได้อธิบายมาแล้วข้างต้น
ผู้ที่ยังติดรสชาติของโลก ไม่รู้สึกอิ่มเบื่อ ก็เสวยกันไป ผู้อิ่มแล้ว
เห็นเป็นภัยร้ายแรงของชีวิต เบื่อหน่ายคลายความพอใจในรสนั้น
ก็พยายามกลั่นกรอง แก้ไข จนสละหลุดพ้นไปได้

เครื่องกลั่นกรองของธรรมเพื่อให้ใสสะอาดจากโลกนั้น
นอกเหนือจาก "ศีล สมาธิ ปัญญา" แล้วไม่มี


พระอริยเจ้าทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ท่านคิดค้นหามาใช้
ได้ผลสำเร็จมาแล้วเป็นอย่างดี แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาแล้วตั้งสองพันกว่าปีก็ตาม

ผู้มีปัญญาจะนำมาใช้ให้ถูกต้อง ตามวิธีการของท่าน ก็ยังได้ผลอยู่เช่นเดิม .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    

5,396


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย