ถือธุดงค์ ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม 13 มกราคม 2558 คำสอนไหนสอนผิดคำสอนไหนสอนถูกพิจรณาจากอะไร ??

 มหาราชันย์    29 เม.ย. 2558

 สวัสดียามเช้าครับ
.
เมื่อคืนสนทนาธรรมกันหลายเรื่อง อริยสัจ 4 บ้าง สติปัฏฐาน 4 บ้าง วิชชาและวิมุติบ้าง
จนสมควรแก่เวลา เพื่อนพรหมจรรย์พากันแยกย้ายกันไปสู่เสนาสนะอันสงัดในราวป่า
เราเจริญวิชชาและจรณะ จิตตั้งมั่นดีมาก จิตสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

ออกจากสมาบัติกันตอนตี 5 และเดินจงกรมจนถึง 6 โมงเช้าเหมือนเช่นทุกวัน

เข้าไปบิณฑบาตรในยามเช้า ในหมู่บ้าน
บิณฑบาตรครบทุกบ้านผู้สัทธาเสร็จแล้วกลับมายังที่พักทำภัตกิจ
คุณโยมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหลายคนนั่งรอและสนทนากันเบา ๆ จนเราทำภัตกิจเสร็จ
คำถามคำตอบที่น่าสนใจในเช้าวันนี้ เป็นดังนี้ครับ
.
ปุจฉา ??
ปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรมะมากมาย
โยมจะรู้ได้อย่างไร ว่าใคร หรือสำนักใด สอนผิด หรือสอนถูกต้องครับท่าน ??
.
วิสัชฌนา .... !!!
ก็มีวิธีพิจารณาจากกว้างไปหาแคบได้ดังนี้ครับโยม
1.พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุ และผล
ถ้า สามหมื่นวัด สองมหาลัยสงฆ์ ไม่สอนเรื่องเหตุและผล โยมก็ตัดออกจากพระพุทธศาสนาไปได้เลย
2.โยมต้องรู้ว่า พุทธศาสนาคืออะไร ???
ศาสนา แปลว่าคำสอน
ดังนั้น พุทธศาสนา คือคำสอนของพระพุทธเจ้า
ถ้า สามหมื่นวัด สองมหาลัยสงฆ์ ไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอน แต่กลับเอาคำสอนหลวงปู่หลวงที่คิดค้นคำสอนใหม่ หรือวิธีปฏิบัติใหม่อย่างอื่นที่ผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาสอน โยมก็ตัดออกจากพระพุทธศาสนาไปได้เลย
3.ใบไม้ในกำมือคืออะไร ?? หมายถึงพระธรรมเทศนาเรื่องที่พระพุทธเจ้านำมาสอนให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุข เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน คือความรู้เรื่องอะไร ??
พระพุทธเจ้าทรงสอน อริยสัจ 4
อริยสัจ 4 เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน
ถ้า สามหมื่นวัด สองมหาลัยสงฆ์ ไม่สอนเรื่องอริยสัจ 4 ไม่เอาอริยสัจ 4 มาปฏิบัติ โยมก็ตัดออกจากพระพุทธศาสนาไปได้เลย
4.ศึกษาอริยสัจ 4 อย่างไร ?? เอาอริยสัจ 4 มาปฏิบัติอย่างไร ??
ในพระพุทธศาสนาเอาอริยสัจ 4 มาศึกษาปฏิบัติ 2 แนวทาง ได้แก่ ปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
-ปัญญาวิมุติ คือสำหรับผู้ที่ปัญญาไม่เฉียบคม แต่พอจะใช้ปัญญาทำลายกิเลสสังโยชน์ได้โดยที่ขันธ์ยังเหลืออยู่ ได้แก่ พระอรหันต์สุขวิปัสสโก พระอรหันต์วิชชา 3 และพระอรหันต์อภิญญา 6 ที่เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่ได้
-เจโตวิมุติ คือสำหรับผู้ที่ปัญญาเฉียบคม สามารถใช้ปัญญาทำลายกิเลสสังโยชน์ได้หมดสิ้น พร้อมกับดับขันธ์ได้ด้วย ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ปฏิสัมภิทา ที่เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติได้นั่นเอง
ถ้า สามหมื่นวัด สองมหาลัยสงฆ์ ไม่สอนเรื่องปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ โยมก็ตัดออกจากพระพุทธศาสนาไปได้เลย
5.ธรรมะ คืออะไร ??
ธรรมะในพระพุทธศาสนา คือ จิต หรือขันธ์ 5
ถ้า สามหมื่นวัด สองมหาลัยสงฆ์ ไม่สอนเรื่องจิต หรือขันธ์ 5 ไม่จำแนกธรรมในเรื่องจิต หรือขันธ์ 5 ให้เห็นโลกียะและโลกุตตระ โยมก็ตัดออกจากพระพุทธศาสนาไปได้เลย

เจริญในธรรมครับ
.    



DT09714

มหาราชันย์

29 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5323 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย