ให้รู้เท่าทันตามเป็นจริง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    11 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


การภาวนาสู้ในตอนที่อยู่เงียบๆไม่มีเสียงอะไรมารบกวน
กับสู้ในเวลาที่มีเสียงรบกวน .. ทำใจให้มันได้
เพราะในโลกนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
มันก็มีอยู่อย่างนี้ เราจะหลีกไปไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละ

ถ้าผู้ใดยังมีจิตหวั่นไหวอยู่กับเสียงต่างๆเช่นนี้
แสดงว่า จิตของผู้นั้นน่ะไม่เป็นสมาธิ
เรียกว่า ปัญญาก็ไม่เกิด ก็ถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้ว
มันต้องรู้เท่ารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสต่างๆตามเป็นจริง

ก็เพราะความไม่รู้เท่านั่นแหละ ใจมันยึดมั่นอยู่ด้วยความยินดียินร้าย
จึงเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดี กรรมชั่ว
กรรมดี กรรมชั่วนั้นจึงได้นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่
เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปตามกรรมที่ทำนั้นๆ
ก็ผู้ภาวนามันก็ต้องพิจารณาให้รู้ต้นเหตุ
ที่นำให้ดวงจิตนี้เทียวเกิดเทียวตายไปในสงสารนี่อย่างนี้
เสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง แต่ผลสุดท้ายก็เสวยทุกข์
   DT017019

จำปาพร

11 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย