อัตภาพมนุษย์ คือ ภาชนะทอง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    10 ก.ค. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

การที่เราได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์มานี้น่ะเป็นสิ่งที่ดี
อาศัยบุญกุศลตกแต่งให้ คือบุญที่เราทำมาในชาติก่อนโน่นน่ะ
เพราะฉะนั้นน่ะ เมื่อเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นของสำคัญ
สำคัญเพราะเหตุไร ควรจะรู้ให้ลึกเข้าไป

สำคัญเพราะว่า เมื่อบุญตกแต่งให้แล้วจิตใจมันก็ดีขึ้น มีสติมีปัญญา
สามารถฝึกฝนตนให้เจริญไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญา
ถ้าหากว่าจิตดวงนี้นะไปเกิดในร่างอื่น เช่น สัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้
มันไม่มีสติปัญญาอะไรเลย ท่านเรียกว่า สัตว์ที่เจริญทางขวาง
ไม่ได้เจริญทางตั้ง มันย่อมไม่มีสติปัญญาอะไรเป็นแต่ทรัพยากรของมนุษย์
มนุษย์ต้องเอามาฝึกมาหัดใช้สอยเท่านั้นเอง

ดังนั้นแหละควรภาคภูมิใจที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาแล้ว
ก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอีกด้วย ก็จึงต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละ
ปฏิบัติตามธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้า อาศัยร่างกายนี้น่ะฝึกจิตใจเข้าไป
เพราะว่าจิตใจที่มาอาศัยร่างกายนี้มันสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้ตลอดถึงอริยสัจธรรม
ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็สามารถรู้ได้ ถ้าไม่สามารถรู้ได้
พระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนู้นก็คงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลย
ก็คงจะไม่มีผู้บวชมั่นคงไปตามพระพุทธเจ้าจนหมดอายุสังขาร

นี่ท่านผู้ได้บรรลุมรรคผลแล้วท่านไม่สึกนั่นแหล่ะ
นับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไป ท่านย่อมประพฤติปฏิบัติ
ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ บางทีท่านก็อาจได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปอีก
นี่ความได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็น"ภาชนะทอง"
รองรับเอาบุญเอากุศล เอามรรคผลนิพพานอันประเสริฐได้

   DT017019

จำปาพร

10 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5336 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย