บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒

 DhammathaiTeam  

บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒

วัดป่าห้วยลาด

ในวันวิสาขบูชานี้ ชาวพุทธต่างพากันน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียนหรือแม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถปฏิบัติเป็นพุทธบูชาได้ มาสวดมนต์ให้เป็นบุญเป็นกุศลกันนะครับ

บทสวดมนต์ในวันวิสาขบูชา
-ทำวัตรเย็น
-บทต้นสวดมนต์
-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
-บทแผ่เมตตา
-คำบูชาในวันวิสาขบูชา

เสียงนำสวดโดยพระมงคลปริยัติสุธี (ประพันธ์ ปภสฺสโร)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Ws5wwYQSMr0

10,701


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย