หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ

หัวข้อบทสวดมนต์
บทบูชาพระรัตนตรัย บทนมัสการพระพุทธจ้า
บทพระพุทธคุณ (สวดทำนองสรภัญญะ) บทพระธรรมคุณ(สวดทำนองสรภัญญะ)
บทพระสังฆคุณ (สวดทำนองสรภัญญะ) บทชยสิทธิคาถา (สวดทำนองสรภัญญะ)

คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ คำถวาย  ธูป  เทียน  ดอกไม้  
คำถวายเงินทำบุญ คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ
คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวาย ข้าว ใส่บาตร คำถวายของใส่บาตร
คำถวายผ้าป่า คำถวายสังฆทาน
คำอาราธนาธรรม คำกรวดน้ำ
คำอาราธนา ศีล 5 คำอาราธนาพระปริต
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ คำถวายผ้ากฐิน
คำหลั่งน้ำ ถวายพระภูมิ คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
คำภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล คำภาวนาเวลาเผาศพ
   
หัวข้อคาถา
พระคาถาชินปัญชร คาถาพระปัจเจกโพธิเจ้า (คาถาเงินล้าน)
คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด ทั้ง ๗ วัน พระคาถาบูชาพระสีวลี
พระคาถาเสริมทรัพย์ พระคาถามหาลาภ
พระคาถาพระเจ้าชนะมาร พระคาถาพระปิยมหาราช
พระคาถาเมตตามหานิยมและปลอดภัย พระคาถาหลวงปู่โอภาสี
   


บ ท ส ว ด ม น ต์ ธ ร ร ม ะ ไ ท ย
  1. คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ
" สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ "

ขอให้ทาน ที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเหตุ ให้ข้าพเจ้า หมดความเศร้าหมองใจเถิด
 
  2. คำถวาย  ธูป  เทียน  ดอกไม้  
" อิมานิ มะยัง ภันเต ธูปะทีปะบุปผะวรานิ ระตะนัตถายัสเสวะ อภิปูชยามะอัมหากังระตะ
นัตตะ ยัสสะ หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา "

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วย ธูปเทียน และ มีเทียนจำนำพรรษาเป็นต้น และ ดอกไม้
ทั้งหลาย อันประเสริฐนี้ แก่พระรัตนตรัย ก็กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผล นำมาซึ่ง
ประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานและเพื่อให้ถึงซึ่ง พระนิพพาน
อันเป็นที่สิ้นไปแห่ง อาสวกิเลส เทอญ
 
  3. คำถวายเงินทำบุญ   ( ตั้งนะโมสามจบ )
" สุทินฺนํ วต เม ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพานปัจฺจโย โหตุ ฯ "

ขอให้ทาน ของข้าพเจ้า อันให้ดีแล้วหนอ จงนำมาซึ่ง ความสิ้นไป
แห่งอาสวกิเลส จงเป็นปัจจัยแก่ พระนิพพาน ฯ
 
  4. คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ
" สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ "

ทานของเราให้ดีแล้วหนอ ขอจงเป็นเครื่อง นำมาซึ่งความสิ้นไป แห่งอาสวะกิเลส
 
  5. คำถวายข้าวพระพุทธ
" อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ "

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับ และ น้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

 

เลือกบทสวดมนต์/คาถา ต่างๆได้ที่นี่ :
 


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย