กตัญญูกตเวที

 เตย    5 พ.ค. 2555

พระพุทธเจ้าทรงแสดงภูมิของคนดีและคนชั่ว โดยชี้ไปที่ความเป็นผู้ไม่กตัญญูกตเวที กตัญญู คือ รู้คุณที่ผู้อื่นมีต่อตน กตเวที คือตอบแทนหรือประกาศคุณที่ผู้อืื่นมีต่อตน ตรัสว่า มารดาบิดาเป็นผู้ที่ควรสนองคุณยิ่ง แม้บุตรจะแบกมารดาบิดาไว้บนบ่าคนละข้าง นาน ๑๐๐ ปี ปฏิบัติบำรุงด้วยประการต่างๆ ให้ทรัพย์สมบัติท่านมากมายเท่าไหร่ ก็ยังไม่อาจตอบแทนพระคุณได้หมดสิ้น เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก แต่การแทนคุณที่ดีเลิศ คือ ทำให้มารดาบิดาที่ทุศีลไม่มีศรัทธา ให้มาตั้งอยู่ในศีล มีศรัทธา ให้รู้จักเสียสละ ให้ปัญญาทางธรรม   


ที่มา : หนังสือ เล่าเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับการ์ตูน


 4,226 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย