ถวายมหาเจดีย์ทราย84000กอง ไถ่ชีวิตโคกระเบือ สืบชะตารับโชคข้ามปี ทำดีข้ามชาติ

 เทวธรรม    17 ธ.ค. 2555

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายมหาเจดีย์ทราย84000กองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวาระที่๑ ไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร ไถ่ชีวิตนก หอย ปลา สัตว์ที่ขายในตลาดคืนสู่แม้น้ำและธรรมชาติถวายแก่เจ้ากรรมนายเวร สืบชะตาสะเดาะห์นพเคราะห์แบบโบราญล้านา อาบน้ำยาว่านลงนะเมตตาบารมีครอบมงกุฎพระเจ้าตามแบบฉบับล้านนาโบราณสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุอันขุดค้นพบ ณ สถานที่ก่อสร้างพุทธสถานล้านาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพได้ในราคากองละ99 บาท รายได้สมทบทุนก่อสร้างศาลาบฎิบัติธรรมพุทะสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์ บ้านกลางดง ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและคลายเคราะห์กรรมอันได้แก่การทำแท้ง ผู้ที่เกิดปีชง ชะตาตกค้าขายไม่เจริญรุ่งเรือง ในวันจันทร์ที่31ธันวาคม 2555และวันอังคาร ที่1มกราคม2556ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้รวยๆเฮงๆเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2556 17 อานิสงส์ก่อสร้างพระเจดีย์ทราย ...ในเมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่ ณ บุพพารามมหาวิหารในนครสาวัตถีได้เทศนาถึงอานิสงส์ ก่อเจดีย์ทรายแล้วตั้งความปรารถนาไว้ เป็นใจความว่าวันหนึ่งเป็นฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมาก พระเจ้าปัสเสนทิโกศลทรงพักผ่อนพระอิริยาบถให้สบาย ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำไม่ห่างจากพระนคร เท่าใดนักได้ทรงทอดพระเนตรเห็นทรายขาวสะอาดราบเรียบดีนัก มีพระดำริว่าควรทำเป็นรูปเจดีย์ขึ้น เพื่อบูชาพระรัตนตรัย ดีกว่าที่เราจะมาเดินเล่นโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อทรงดำริเช่นนั้น แล้วก็รีบลงมือ ก่อเป็นรูปเจดีย์ด้วยพระองค์เอง พวกบริวารทั้งหลายที่ตามเสด็จ ก็ลงมือก่อตามไปด้วย เมื่อสำเร็จแล้ว มองก็เป็นทิวแถวสวยงามเกิดมีความปิติยินดีเป็นที่ยิ่ง เพราะนับดูแล้วมี ๘ หมื่น ๔ พันองค์พระบรม กษัตริย์ทรงโสมนัสเป็นยิ่งนัก ก็เสด็จกลับมาสู่บุพพารามมหาวิหารถวายอภิวาท แล้วก็นั่งอยู่ส่วนข้าง หนึ่งแล้วกราบทูลถึงอานิสงส์ของการก่อพระเจดีย์ทรายบูชาพระรัตนตรัย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำมา แล้ว โดยตลอด .... พระพุทธองค์ทรงโปรดประทานพระธรรมเทศนาว่า มหาราชดูกรมหาบพิตรนรชนหญิง ชายทั้งหลายเหล่าใด มีศรัทธาเลื่อมใสอุตสาห์พากเพียรพยายาม ทำการก่อสร้างพระเจดีย์ทรายใหญ่น้อย ก็ดี มีจำนวนถึง ๘ หมื่น ๔ พันองค์นั้น หรือว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ก็จะไม่ ไปสู่อบายภูมิตลอดร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติบริวารเป็นอันมาก ครั้น ตายไปจากมนุษย์โลก ก็จะไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ แม้พระตถาคตก็เคยได้กระทำมาแล้ว ใน ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมีอยู่แล้วพระองค์นำอดีตนิทานมาแสดงต่อไปว่า ครั้งนั้น พระตถาคตได้เกิดในตระกูลอนาถา พอเจริญวัยขึ้นก็ต้องเข้าป่าแสวงหาฟืนมาขายเลี้ยงชีพ กระทำอย่าง นี้เป็นอาจิณ อยู่มาวันหนึ่งได้เห็นทรายขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องในราวป่า ก็มีจิตผ่องใสศรัทธาใคร่จะ ก่อพระเจดีย์บูชาพระรัตนตรัย จึงสละเวลาไม่ตัดฟืนทั้งวัน ได้ก่อพระเจดีย์ทรายเสร็จแล้วได้ฉีกผ้าห่ม ผืนหนึ่งปักเป็นธงชัย แล้วบูชาพระรัตนตรัยในพุทธบาทศาสดาของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วตั้ง ความปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จพระโพธิญาณ ในอนาคตกาลโน้นเทอญ ครั้นทำลายขันธ์แล้ว ไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงส์มีวิมานสูง ๑๒ โยชน์ เสวยทิพย์สมบัติอยู่ถึง ๒ พันปีทิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วได้ จุติมาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสี ได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์โลก บำเพ็ญบารมีญาณจน เต็มเปี่ยมดีแล้ว จึงได้มาอุบัติเป็นพระตถาคต ดังที่มหาบพิตรปรารภอยู่ขณะนี้ เมื่อจบพระธรรมเทศนา ลงแล้ว พระเจ้าปัสเสนทิโกศล พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายก็มีความยินดีโสมนัส ในการที่พระองค์ทรง ก่อ พระเจดีย์ทรายบูชาคุณพระรัตนตรัยโดยไม่เปล่าปรยชน์ ร่วมจองทำบุญมหาเจดีย์ทรายได้ที่ พระครูบา เทวฤทธิ์ เทวธมฺโม โทร 089-8355136 หรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ โอนเข้าสมทบทุนได้ที่โอนเข้าบัญชี ธนาคารรุงเทพ สาขาลำพูน ชื่อบัญชี คุณ ชิตาพร สุตะวงค์ หมาเลขบัญชี๓๓๔-๔-๘๑๘๙๘-๘ กำหนดการ วันจันทร์ที่ 31ธันวาคม 2555 ส่งท้ายปีเก่า เวลา 09.00นเริ่มพิธีบวงสรางเทพยดาฟ้าดิน 09.39น.พระสงฆ์เกจิเถราจารย์ 9รูปเจริญพุทธมนต์ สืบชะตา ปลุกเสกน้ำว่านยาพุทธมนต์ 10.30น.ถวายภ้ตราหารเพลแด่พระสงค์ 13.09น.เริ่มพิธีลงนะเมตตาบารมีเศรษฐีพันล้านโดยท่านพระครูบาเทวฤทธิ์ เทวธมฺโมเป็นเจ้าพิธี 14.09น.เริ่มพิธีอาบน้ำยาว่านมหาบารมี 18.00น.เป็นต้นไปทำพิธีเสดาะห์นพเคราะห์ (ทำการก่อพระมหาเจดีย์ทราย ไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยสัตว์ ตลอดวัน) วันที่1มกราคม 2556 ต้อนรับวันใหม่ แห่งปีด้วยความร่ำรวย เวลา 09.09น.ทำพิธีสืบชะตาหลวงแบบโบราญล้านนา สงฆ์พิธีปลุกเสกน้ำว่านพุทธมนต์รอบที่2 มัคทายกเวนตานกล่าวคำถวายเจดีย์ทราย ไถ่ชีวิตโคกระบือ สัพสัตว์ทั้งหลาย พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี 11.00 น. เลี้ยงภัตราหารเพลแต่พระสงฆ์ 12.00น. ร่วมรับประทานอาหาร 13.09น.เริ่มพิธีลงนะเมตตาบารมีเศรษฐีพันล้านโดยท่านพระครูบาเทวฤทธิ์ เทวธมฺโมเป็นเจ้าพิธี 14.09น.เริ่มพิธีอาบน้ำยาว่านมหาบารมี (เป็นอันเสร็จพิธี) เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทาน 36ชุด ชุดละ1,000 บาท หรือร่วมเป็นเจ้าภาพภัตราหารเพล หรือเป็นเจ้าภาพโรงทาน ติดต่อได้ที่ 089-8355136 ต่างจังหวัดต้องการมาพักค้างคืนกรุณาติดต่อจองก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมที่พักใว้ให้ครับ    
 4,358 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย