ศีลธรรมนี้ มีมาแต่ดั้งเดิม (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ11    31 ม.ค. 2556


 ศีลธรรมมีมาแล้วแต่ดั้งเดิม
แล้วเหตุที่เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมา
พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ แสดงไว้ว่า

สมาทานวิรัติ คือ สมาทานจากพระเจ้าพระสงฆ์
เพื่อเป็นสักขีพยานประการหนึ่ง

เจตนาวิรัติ เจตนางดเว้นที่จะรักษาศีลข้อนั้น ข้อนั้น
ก็เป็นศีลขึ้นมาพร้อมแล้ว ทุกข้อที่มีอยู่

สัมปัตตวิรัติ งดเว้นเฉพาะหน้า เวลาเจอสัตว์ที่ควรฆ่า ไม่ฆ่า
ก็เป็นศีลขึ้นมา เห็นของที่ควรขโมย ไม่ขโมย
ก็เป็นศีลขึ้นมา เป็นสัมปัตตวิรัติ

สมุจเฉทวิรัติ ตั้งสัจอธิษฐานไว้เลย
ตั้งแต่วันนี้กระทั่งวันตาย เราจะไม่ทำลายศีล
ข้อใดก็ตามหรือทั้งหมดก็ตาม เราจะไม่ทำลายเลย
ก็เป็นสมุทเฉจวิรัติขึ้นมา


ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
    


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 7

• เราจะระลึกรู้ถึงจิตได้ง่ายที่สุด เมื่อจิตว่างจากความคิด

• ไม่จีรัง...

• จงทำแต่กรรมดี กรรมชั่วจึงค่อยหมดไปด้วยการไม่กระทำอีก

• มิใช่ขณะ มิใช่สมัย ..... ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

• "วิธีทำสมาธิในเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย