มหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวไทย ( ไม่ควรพลาด )

 Mettatham    2 มิ.ย. 2556เรียนเชิญร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"


ท่านที่สนใจร่วมทำบุญมหากุศลในค
รั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้
1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหา
เจดีย์พุทธคยา” ในเวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤ
กษ์ โทร 02-280 3413-4 ต่อ 511 หรือ
091-212 5293, 091-212 5294, 091-212 5295
080 315 9822, 080 315 9787
2. โอนเข้าบัญชี ชื่อ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหา
เจดีย์พุทธคยา"

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา (มหาชน) มทร. พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
บัญชีกระแสรายวัน 8803500373 บัญชีออมทรัพย์ 8807060622
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
บัญชีกระแสรายวัน 0203046033 บัญชีออมทรัพย์ 0202737437
3. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์
บัญชีกระแสรายวัน 2243027889 บัญชีออมทรัพย์ 2246007838
4. ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน
บัญชีกระแสรายวัน 0000275438 บัญชีออมทรัพย์ 020090806488

ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนา กรุณาส่งสลิปการนำเงินเข้าบัญชี
มายังกองอำนวยการโครงการ หรือ Fax มาที่ 02 628 2899 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่าน เพื่อโครงการฯ จักได้จัดส่งใบอนุโมทนาให้ท่านเ
ป็นที่ระลึกต่อไป
(หนังสืออนุโมทนาไม่สามารถนำไปห
ักลดหย่อนภาษี)
ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย
ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา https://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


"ความเป็นมาของ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา”

พระอาจารย์ ดร. กฤษฎา สิริวฑฺฒโน ประธานสงฆ์วัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา ประเทศอินเดีย (วัดเมตตาพุทธารามอยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร) ซึ่งได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยา พระแท่นวัชรอาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกับคุณปรีชา เลาหพงษ์ชนะ, คุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ, คุณไพจิตต์ นันธนวัฒน์ และความช่วยเหลือจาก Shri KamalNath, Minister of Urban Development and Parliamentary Affairs, Ms. Chandresh Kumari Katoch, Minister of Culture, H.E.Mr.Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย, Shri Nitish Kumar Chief Minister of Bihar State, Mr.Rustam Mehta, Mr.Satish Sehgal และคุณบรรเทิง แสงรัฐวัฒนะ ในการประสานงานจนได้รับความเห็นชอบจากโบราณคดี ฝ่ายมรดกโลก ประเทศอินเดีย และได้รับอนุญาตจาก Bodh-gaya Temple Management Committee ในที่สุด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างทองคำสำหรับหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งนับเป็นมหามงคลอันสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสถวายทองคำอันเป็นบริสุทธิ์ธาตุ เพื่อขึ้นรูปและนำไปบุหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยา ความสูงของยอดฉัตรประมาณ 6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ที่มาhttps://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ความเป็นมาของพระมหาเจดีย์พุทธคยา

ในสมัยพุทธกาล พุทธคยาอยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่า อุรุเวลา ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ ๆ ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคาม เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ และในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ณ โพธิมณฑลแห่งนี้

พุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณียสถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้น เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2545 สำหรับองค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะ มีพระราชศรัทธาสร้างมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. 694 เพื่อเป็นสถานที่สักการะสำหรับพุทธบริษัท โดยได้สร้างเป็นพระเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงรีสวยงามติดกับพระแท่นวัชรอาสน์ทางทิศตะวันออก

ปัจจุบัน พุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก และมีผู้แสวงบุญนับล้านคนไปนมัสการมหาพุทธสถานแห่งนี้ ในฐานะเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดของชาวพุทธ สถานที่ ๆ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา สถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธทั้งมวล

ที่มาhttps://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา

พระไตรปิฏก เล่มที่ ๓๒ ขุทกนิกาย
๑. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน
๒.ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาว
๓.ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน
๔.เป็นผู้ไม่มีจัญไร
๕.เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
๖.เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณละเอียด
๗.เป็นผู้ไม่มีอันตราย
๘.เกิดในตระกูลสูงศักดิ์

ที่มา http://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดียอานิสงส์ทำบุญด้วยทองคำ

๑. เมื่อเกิดไปในภพใดชาติใด สมบัติใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์พึงมีในยุคนั้นเราจะเป็นผู้ครอบครองสมบัตินั้น เพราะได้ทำบุญด้วยทองคำซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นธาตุที่เลิศที่สุด

๒. สามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ

๓. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติอันงดงาม ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย เพราะทำบุญด้วยทองคำ ซึ่งเป็นธาตุที่งามอยู่ในตัวเองตั้งแต่เริ่ม และมีความงามเป็นอมตะ ไม่หมองคล้ำ ผุกร่อน แม้กาลเวลาจะผ่านไปเป็นพัน ๆ ปี

๔. เกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา เพราะขึ้นชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด

๕. เป็นผู้มีบุตร บริวาร ให้ความเคารพกตัญญู อยู่ในโอวาท เพราะได้ทำทานด้วยความเคารพ ความกตัญญูที่มีต่อ มหาปูชนียาจารย์

๖. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะได้ทำทานที่ประกอบไปด้วยปัญญา บูชาผู้ที่ปัญญาถึงพร้อมด้วยวิชชา และ จรณะ

๗. ขึ้นชื่อว่าสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ และธรรมใดที่ท่านบรรลุ ก็จะสามารถบรรลุตามอย่างท่านได้โดยง่าย สามารถเข้าถึงนิพพานและที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

๘. เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เกิดในปฎิรูปเทส ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่อง เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระพุทธศาสนา

๙. หลังจากละโลกแล้ว ได้ไปเสวยทิพยสมบัติอันเป็นเลิศ ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรญเสริญ สุข ในทิพยวิมาน ฯลฯ

ที่มาจากหนังสือ: คำน้อย ยอดคนกตัญญู หัวใจทองคำ

ที่มา http://www.facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย 3,974 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย