สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 DhammathaiTeam    8 เม.ย. 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ไปประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560   


ที่มา : เพจ - Supani Sundarasardula
• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสา๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย