บ้านอารีย์เชิญท่านร่วมปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสูตร และรับโอวาทธรรม

 นานา  

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
บ้านอารีย์เชิญท่านร่วมปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสูตร และรับโอวาทธรรม
โดย พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
พระอาจารย์เมตตาสอนการเจริญสติตามแบบพระไตรปิกฏ
ให้รู้รูป-นาม / ผู้รู้ และผู้ถูกรู้• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• Transform ๓๖๐ องศาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

• "ไม่ติดดีติดชั่ว" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย