เชิญร่วมธรรมเสวนาราชาธิวาส

 Thanes    

เชิญร่วมธรรมเสวนา ราชาธิวาส


วัตถุประสงค์ ๑. นำธรรมซึ่งเป็นสาระแห่งชีวิต เป็นจุดรวมในการพบปะพูดคุย

ใน หมู่นักเรียนเก่า ปัจจุบัน และครูบาอาจารย์ และผู้สนใจ

๒. เป็นกิจกรรมร่วมในการพัฒนาคุณธรรม

๓. ให้ศิษย์เก่ามีสถานที่นัดพบปะและพูดคุยกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิต

๔.พัฒนาคุณธรรมในจิตใจและร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

กิจกรรม

1.จัดมีการเสวนาธรรม ในหมู่สมาชิกนักเรียนเก่าราชาธิวาส และผู้สนใจธรรมทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง

2.จัดให้มีท่านผู้ทรงธรรมมาแสดงบางโอกาส และการฝึกให้มีการแสดงธรรม

3.ร่วมจัดกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนากับองค์กรพุทธอื่นๆอาทิเช่น ร่วมจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา

4. จัดให้มีธรรม สัญจรไปร่วมทำบุญในสถานที่ต่างๆมีการบรรยายธรรมระหว่างเดินทาง

5. จัดพิมพ์หนังสือ ธรรมะตามโอกาส

6. จัดให้มีการอบรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

7. จัดทำศูนย์ข้อมูล หรือห้องสมุดทางพระพุทธศาสนา

8.ร่วมเสวนาธรรมกับ กลุ่มหรือคณะที่มีการเสวนาธรรมอื่นๆ

9.ร่วมกับกิจกรรมกับ องค์กรพุทธหรือสถาบันทางพระพุทธศาสนาบางโอกาส

10. จัดให้มี การอนุรักษ์รักษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

11. ร่วมเผยแผ่ ธรรมทางอินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์

12. จัดทำการ บันทึกเสียง และ สารคดีธรรม ผลิตสื่อทางพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผ่

13. สนับสนุน อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์และสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาธรรมะในสถาบันการศึกษา

14. สนับสนุน พระภิกษุสงฆ์และสาธุชนผู้สนใจเพื่อเป็นบุคคลากรเผยแผ่ธรรมะ

15. สนับสนุน งานวิจัยทางพุทธศาสนา

16. จัดกิจกรรม ให้เป็นที่ประชุมแห่งสภาผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาสถานที่จัด สถานที่เสวนาทุกเดือน

ห้อง ประชุมสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส ชั้น ๒วันเวลา ทุก วันอาทิตย์ที่ ๔ ของเดือนเวลา ๐๙.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธีรวัส 0882278732
  3,541 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย